Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại Hà Nội

quy định thu hồi đất và đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư tại hà nội
quy định thu hồi đất và đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư tại hà nội

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

Thông tin chi tiết về quy định này, quý vị vui lòng xem qua link dưới đây : XEM QUY ĐỊNH TẠI ĐÂY